Dalaşgärler üçin maglumat
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
 1. Bedenterbiýe we sport (hünär: sport).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
 1. Bedenterbiýe we sport (hünärler: sport; bedenterbiýe; sport žurnalistikasy; sagaldyş işi; sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi).
 2. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: sport desgalaryny dolandyrmak).
 3. Psihologiýa ylymlary (hünär: sport psihologiýasy).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
 • sport hünäri boýunça okuwa girýän dalaşgärler üçin I sport derejesinden pes bolmadyk türgeniň hünär dereje kitapçasy, sport mekdebinden hödürnama we häsiýetnama (bedenterbiýe hünärine resminama tabşyrýanlara türgeniň hünär dereje kitapçasynyň zerurlygy ýok);
 • okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, Türkmenistanyň  çempionlary we halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
 • pasportyny;
 • harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 5-i we 7-si günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 4-i, 6-sy we 8-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 9-y, 12-si we 14-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 10-11-i, 13-i we 15-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 18-i we 19-y günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 17-si, 18-i we 19-y günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
 • hünär: sport ‒ sportuň saýlanan görnüşi (okuwa girýänler saýlap alan sportuň görnüşinden tassyklanylan möçbernamany ýerine ýetirmeli), biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
 • hünär: bedenterbiýe ‒ beden taýýarlygy boýunça tassyklanylan möçbernamany ýerine ýetirmeli, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
 • hünär: sport žurnalistikasy ‒ türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;
 • hünärler: sport desgalaryny dolandyrmak; sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi ‒ matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;
 • hünärler: sagaldyş işi; sport psihologiýasy ‒ türkmen dili we edebiýaty, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:
 • orta sport mekdeplerini tamamlan ýokary derejeli türgenler;
 • 2019 — 2023-nji ýyllarda geçirilen halkara ýaryşlaryň ýeňijileri;
 • 2019 — 2023-nji ýyllarda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalary;
 • «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň salgysy:
Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 (12) 39­98­70, +993 (12) 39­98­71.

Salgymyz:

744013, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40-njy jaý.
744013, Ashgabat city, Saparmurat Turkmenbashi Ave., house 40.
744013, город Ашхабад, пр. Сапармурата Туркменбаши, дом 40.

Telefon belgiler:
+99312 22-65-47