Talyp türgen 2024-Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazandy

Türkmenistanly 23 ýaşly sport ussady Dawranbek Hasanbaýew agyr atletika boýunça Phuketde (Taýland) geçýän Dünýä Kubogynda silterläp götermekde altyn medal gazandy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby bu üstünlige medal we 2024-nji ýyl Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk ugrunda 40 türgeniň bäsleşýän 102 kilograma çenli agram toparynda ýetdi.
Silterläp götermek Dawranbek üç synanyşygyň üçüsini-de üstünlikli ulanyp, gezek-gezegine 180 kg, 185 kg we 187 kg göterdi. Şeýlelikde, birinji maşkdan soň türgenimiz 28 ýaşly Lesman Paredes Montanodan (Bahreýn) 1 kg, ýaşlar arasynda üç gezek dünýä çempiony bolan 20 ýaşly Garik Karapetýandan (Ermenistan) 2 kg artyk göterdi.
Itekläp galdyrmakda D.Hasanbaýew on dördünji netijäni görkezdi (205 kg). Netijede, iki görnüşiň jemi boýunça ildeşimiz Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) baýdagy astynda çykyş eden belarusly 2019-njy ýyl dünýä çempiony we iki gezek Ýewropa çempiony Ýewgeniý Tihontsowdan 8 kg az (392 kg) götermek bilen, 5-nji orny eýeledi. Ýewgeniý Tihontsow bolsa 400 (183 + 217) kg galdyryp, bürünç medal gazandy. Kümüş medal Garik Karapetýana (Ermenistan) miýesser etdi – 401 kg (185 + 216). Altyn medala itekläp götermekde iki dünýä rekordyny goýan iki görnüşiň jemi boýunça 2023 ýyl dünýä çempiony, 2022-nji ýyl dünýä çempionatynyň bürünç medalçysy, 2023-nji ýylda Aziýa çempiony Lýu Huanhua (Hytaý) – 413 kg (181 + 232) mynasyp boldy.
Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) metbugat gullugy 102 kilograma çenli agram toparynda geçen bäsleşigiň netijelerine düşündiriş bermek bilen, Hasanbaýewiň penşenbe güni tamamlanjak Dünýä Kubogynda reýtinginde iň uly üýtgeşme amala aşyrandygyny nygtaýar.
«Ol howany ýumruklady, sesiniň ýetdiginden gygyrdy we ştangany öpdi» diýlip, IWF-niň Dawranbek 26-njy ýerden 8-nji orna çenli adatdan daşary böküş edip, dünýä reýtingindäki ornuny 18 birlik ýokarlandyrandan soň, türkmen agyr atletikaçynyň çykyşy barada beren habarynda aýdylýar. 102 kilograma çenli agram toparynda iň oňat 10 agyr atletikaçylyga giren D.Hasanbaýew 2024-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 12-nji awgustyna çenli Parižde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk aldy.

https://turkmenistan.gov.tm/

Paýlaş

Salgymyz:

744013, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40-njy jaý.
744013, Ashgabat city, Saparmurat Turkmenbashi Ave., house 40.
744013, город Ашхабад, пр. Сапармурата Туркменбаши, дом 40.

Telefon belgiler:
+99312 22-65-47